AVTALTE VILKÅR

       1. Om oss

 • Leverandørinformasjon. ASSA ABLOY Global Solutions Norway AS med org.nr. 974 493 438 er et selskap registrert i Norge med hovedkontor i:
  Anolitveien 1-3, 1400 Ski. Nettsted: assaabloyglobalsolutions.com.
 1. Kontaktinformasjon. For å kontakte oss, ring vårt kundeserviceteam på +47 69 24 5000 eller send en e-post til: no.globalsolutions@assaabloy.com. Se paragraf 15.1 nedenfor for informasjon om hvem som skal kontaktes for spørsmål relatert til avtale.
 2. Avtale
  • Avtalens omfang. Disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») gjelder for bestilling og leveranse av ordre til selskapet eller organisasjonen du representerer. Andre vilkår eller handelspraksis vil ikke bli gjort gjeldende, med mindre det foreligger en hovedavtale med kompletterende eller øvrige vilkår, med forbehold om hva som er angitt i hovedavtalen. Avtalen er gjeldende for leveranser til Nordiske land.
  • Endelig avtale. Avtalen er endelig for avtalens omfang og overstyrer muntlige avtaler og eventuelle garantier eller garantikrav utover de som er beskrevet i denne Avtalen.
  • Språk. Vilkårene og Avtalen er kun tilgjengelig på norsk.
  • Ditt eksemplar. Du bør skrive ut en kopi av Vilkårene eller lagre dem elektronisk for fremtidig referansebruk.
 3. Plassering av en ordre og etterfølgende akseptanse
  • Plassering av en ordre. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn en bestilling. Hver ordre er et offisielt tilbud fra deg om å kjøpe varene (inkludert deler) som er spesifisert i ordren («produktet / produktene»), og underlagt Vilkårene i denne Avtalen.
  • Korrigering av inntastingsfeil. Bestillingsprosessen vår lar deg kontrollere og modifisere eventuelle feil før du sender inn bestillingen til oss. Sjekk bestillingen din nøye før du bekrefter den. Du er ansvarlig for at ordren din er komplett og nøyaktig fremstilt.
  • Kvittering for mottak av en ordre. Etter at du har lagt inn en bestilling, vil du motta en e-post fra oss hvor vi bekrefter at vi har mottatt ordren, men vær oppmerksom på at dette ikke betyr at ordren din er akseptert. Vi aksepterer bestillingen din som beskrevet nedenfor i paragraf 2.4.
  • Aksept av ordre. Vi aksepterer bestillingen din når vi sender bekreftelse på e-post til deg. Når vi har akseptert bestillingen ansees dette som bekreftesestidspunkt og din ordre kan ikke kanselleres.
  • Hvis vi ikke kan akseptere en ordre. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan levere produktet / produktene til deg, vil vi informere deg om dette via e-post, og ordren din vil ikke bli prosessert. Hvis du allerede har betalt for produktet / produktene, vil vi refundere hele beløpet inklusive eventuelle forsendelseskostnader som ble belastet, så snart som mulig.
 4. Produkter
  • Bildene av produktet / produktene våre på nettstedet vårt er kun ment for illustrasjonsformål. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å gjengi fargene så nøyaktig som mulig, kan vi ikke garantere at produktenes farger blir nøyaktig gjengitt. Fargen på produktene kan derfor variere noe fra disse bildene.
  • Forpakningen til produktet / produktene kan variere fra den som vises på bildene på nettstedet vårt.
  • Leverandør forbeholder seg retten til å kunne modifisere, oppdatere og/eller oppgradere, midlertidig eller permanent, produktet / produktene (eller en hvilken som helst del derav), inkludert, men ikke begrenset til, det å endre spesifikasjonene til produktet / produktene hvis det kreves av gjeldende lovkrav eller forskriftsbestemmelser.
  • Leverandør har på ingen måte noe som helst ansvar når det kommer til modifisering av, erstatning av eller utføring av servicearbeid av utgåtte produkter
 5. Frakt, leveranse, overføring av risiko og eierskap
  • Eierskap vedrørende det aktuelle produktet / produktene fra ASSA ABLOY til Kunde skjer på det tidspunktet Leverandør har mottatt full betaling for den aktuelle forsendelsen. Leverandør forbeholder seg retten til å dellevere ordren, med kundens innforståtte aksept av dette, med flere forsendelser for å oppfylle spesifikasjonene til en Avtale. Leveringsbetingelsene vil bli inkludert i vår ordrebekreftelse i samsvar med paragraf 2.4 ovenfor. Noen ganger kan leveransen til deg bli påvirket av en Force Majeure-hendelse. Se paragraf 14 nedenfor (Forsinkelser og Force Majeure) for informasojn om vårt ansvar når dette skjer.
  • Hvis Kunden ikke betaler for leveransen fra Leverandør, skal den gjenværende kjøpesummen som Kunden fremdeles skylder fortsatt forfalle, og bli betalt i henhold til den opprinnelige betalingsplanen, og alle risikoer forbundet med produktet / produktenen (eller delene) som skal leveres, skal utelukkende være gjeldende for Kunden alene. Alle frakt- og lagringskostnader som Leverandør pådrar seg på grunn av Kundens forsinkelse vedrørende, eller unnlatelse av akseptering av leveransen, skal betales i sin helhet av Kunden. Kunden er ansvarlig for å stille til rådighet en sikker og egnet lagringsplass for produktet / produktene til enhver tid.
  • Vi er ikke ansvarlige for en manglende leveranse som er forårsaket av en Force Majeure-hendelse, eller som ikke finner sted fordi du ikke har gitt tilstrekkelige leveringsinstruksjoner eller andre instruksjoner som er relevante for leveringen av produktet / produktene.
 6. Overholdelse
  • Hver part skal overholde alle gjeldende lover, forordninger, regler og forskrifter, og skal innhente alle tillatelser, lisenser, fullmakter og/eller sertifikater som kan være nødvendige i enhver gjeldende jurisdiksjon. Kunde må selv overholde alle gjeldende lover og regler i det landet som
   produktet /produktene er tiltenkt brukt. Leverandør er ikke ansvarlig ved brudd fra Kundens side.
  • Produktet / produktene (inklusive programvare som inngår i produktet / produktene) kan være underlagt eksportrelaterte lover og forskrifter under bemyndigheten til EU, USA og andre jurisdiksjoner. Kunden aksepterer å overholde alle eksportrelaterte lover og forskrifter. Forbudte land finner man beskrevet i gjeldende eksportbestemmelser og kan være underlagt endring uten varsel, hvoretter Kunden må overholde listen slik den faktisk eksisterer i øyeblikket. Kunden sertifiserer, representerer, garanterer og forplikter seg til at Kunden ikke er berørt av sanksjonene eller eksportkontrollene til FN, USA, EU eller noen annen relevant myndighet, eller at Kunden er oppført på USA sitt handeldepartements liste over nektede individer eller tilknyttede lister, på USA sitt finansdepartements liste over spesialutpekte statsborgere eller noen annen liste som opprettholdes av FN, EU eller en annen relevant myndighet.
 7. Ingen internasjonal levering
  • Dessverre leverer vi ikke til adresser utenfor markedene denne avtalen er gjeldende for.
  • Du kan legge inn en bestilling på produktet / produktene utenfor Norden, men denne ordren må være definert for levering til en adresse som befinner seg i disse to landene.
 8. Varepris, leveringskostnader og avgifter
  • Prisen(e) på produktet / produktene vil være prisene som er angitt på nettstedet vårt når du sender inn bestillingen. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at prisene på produktet / produktene er riktige på bestillingstidspunkt. Se imidlertid paragraf 7.5 for hva som skjer hvis vi oppdager en feil i prisen(e) på produktet / produktene du har bestilt.
  • Prisen(e) på produktet / produktene kan endre seg fra tid til annen, men eventuelle endringer vil ikke påvirke en bestilling du allerede har lagt inn.
  • Prisen(e) inkluderer ikke (så Kunden skal følgelig betale alle) nasjonale, statlige, lokale eller internasjonale skatter relatert til eiendom, lisenser, privilegier, salg, bruk, avgifter, bruttokvitteringer, merverdiavgifter, verdivurderinger, utgifter, forskuddstrekk eller andre lignende avgifter relatert til salg av, levering av, mottak av, betaling for, eller bruk av produktet / produktene («Avgifter»). Hvis det kreves at ASSA ABLOY må ut med noen avgifter, skal slike avgifter betales ene og alene av Kunden. Hvis avgiftssatsen endres mellom bestillingsdatoen og leveringsdatoen, justerer vi avgiftene du vil betale, med mindre du allerede har betalt for produktet / produktene i sin helhet før avgiftsendringene trer i kraft.
  • Prisen(e) på produktet / produktene inkluderer ikke leveringskostnader. Leveringskostnadene oppgis til deg under utsjekkingsprosessen, før du bekrefter din ordre.
  • Vi selger et stort antall varer via vårt nettsted. Det er alltid en mulighet for at, til tross for vår rimelige innsats, noen av varene på nettstedet vårt kan være feilpriset. Vi vil normalt kontrollere prisene som en del av forsendelsesprosedyrene våre slik at:
   • der produktet / produktenes korrekte pris er lavere enn prisen som er oppgitt på nettstedet vårt, vil vi belaste det aktuelle lavere beløpet når vi sender produktet / produktene til deg; og
   • der produktet / produktenes korrekte pris er høyere enn prisen som er oppgitt på nettstedet vårt, vil vi kontakte deg så snart som mulig for å informere deg om denne feilen, og gi deg muligheten til å fullføre kjøpet av produktet / produktene til korrekt pris eller kansellere bestillingen. Vi prosesserer ikke bestillingen din før vi har hørt fra deg. Hvis vi ikke får kontakt med deg ved hjelp av kontaktinformasjonen som du oppgav under bestillingsprosessen, vil vi tolke bestillingen som kansellert og varsle deg om dette skriftlig. Imidlertid, hvis vi feilaktig aksepterer og prosesserer bestillingen din der en prisfeil er åpenbar og umiskjennelig, og med rimelighet kunne blitt anerkjent av deg som en prisfeil, har vi rett til å kansellere leveringen av produktet / produktene og tilbakebetale innbetalt beløp.
 1. Betalingsinformasjon
  • Generelt om betalinger. Betalingsbetingelse for produktet / produktene og alle gjeldende leveringsgebyrer er netto pr 30 dager, med mindre annet er avtalt.
  • Ingen motregning. Kunden samtykker i å betale Leverandør summen av gebyrer og utgifter innen betalingsfrister som er angitt i Avtalen, uten ytterligere motregning eller motkrav. Alle betalinger regnes som ikke-refunderbare og kan ikke krediteres.
  • Forsinkede betalinger; standardrente. Hvis du ikke betaler summen du skylder Leverandør ihht. Avtalens forfallsdato, kan vi, uten å begrense våre andre lov- eller egenrettede rettsmidler: (a) sperre ytterligere bestillinger og/eller (b) belaste deg en standardrente som skal påløpe fra dag til dag (før, så vel som etter, idømmelse) ved en årlig rentesats pålydende 12 % fra og med forfallsdatoen frem til den endelige betalingen av den forfalte summen, uavhengig av om den intreffer før eller etter idømmelse. Kunden skal ene og alene være ansvarlig for alle kostnader og utgifter (inkludert advokatsalær og sakskostnader) som Leverandøren pådrar seg i forbindelse med forfalte saldoer.
 2. Garantier
  • Produktet / produktene er kun ment for bruk i Vi garanterer ikke at produktet /produktene overholder lovene, forskriftene eller standardene utenfor Norden.
  • Med forbehold om vilkårene og ansvarsbegrensningene som er oppgitt i denne Avtalen, garanterer Leverandør at produktet / produktene vil være fri for feil i materialer og utførelse, og vil være i samsvar med de aktuelle spesifikasjoner som er gjeldende fra og med produksjonsdatoen i en periode på ett (1) år fra forsendelsesdatoen. Garantien gjelder ikke for:
   • forbruksdeler, for eksempel batterier eller beskyttende belegg som er konstruert på en slik måte at funksjonaliteten deres avtar over tid, med mindre en feil har oppstått på grunn av en defekt i materialer eller utførelse. Kunden er ihht. Avtalen ene og alene ansvarlig for å sikre at batteriene som strømforsyner produktet / produktene blir riktig installert og skiftet i tide;
   • kosmetiske skader, med mindre feil har oppstått på grunn av feil i materialer eller utførelse;
   • skader forårsaket av bruk sammen med en tredjepartskomponent eller -produkt;
   • skader forårsaket av ulykker, misbruk, feilbruk, brann, væskekontakt, jordskjelv eller annen ekstern årsak; eller
    • skader forårsaket av servicearbeid (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av en representant som ikke er godkjent av Leverandør eller er en autorisert montør, godkjent av Leverandør. Alle produkter må installeres av personer som er opplært i montasje av den type produkt som skal installeres, ellers vil alle garantier utgå.
   • Med forbehold om paragraf 9.4. øvrige vilkår og ansvarsbegrensningene som er angitt i denne Avtalen, gjelder følgende under forutsetning av at:
    • du gir oss skriftlig beskjed innen rimelig tid etter oppdagelsen av, og senest før utløpsdatoen til garantiperioden, at noen del av eller hele produktet ikke oppfyller garantikravene som er beskrevet i paragraf 9.2, og som i rimelig detalj beskriver den spesifikke defekten eller det manglende samsvaret;
    • vi får en rimelig mulighet til å undersøke produktet / produktene; og
    • hvis vi på forespørsel om retur, at du returnerer produktet / produktene til oss for egen regning,

vil vi, etter vurdering, utbedre ovennevnte garanti; reparere, erstatte eller tilby en rimelig løsning for den defekte og/eller ikke-samsvarende delen av produktet / produktene, eller refundere prisen på det mangelfulle produktet / produktene i sin helhet. Ingen refusjon vil bli gitt for produktet / produktene som returneres i en ufullstendig eller skadet stand. Leverandør er ikke pålagt å utføre garantireparasjoner av produktet / produktene på en bestemt lokasjon. Kunde vil være ansvarlig for å demontere og installere på nytt alle deler eller komponenter av produktet / produktene som returneres til Leverandøren for reparasjon som dekkes av garantien. Kunde vil inneha all risiko forbundet med tap under forsendelse av varer og produktet / produktene som returneres til Leverandør. Kunde er ansvarlig for forsikring på produkter som skal returneres til Leverandør.

 • Vi er ikke ansvarlige for brudd på garantien angitt i paragraf 9.2 hvis:
  • du fortsatt bruker produktet / produktene etter å ha gitt oss beskjed i henhold til paragraf 9.3;
  • defekten eller det manglende samsvaret oppstår som et resultat av at vi har levert i henhold til en tegning, et design eller spesifikasjoner som du har levert til oss;
  • mangelen eller defekten oppstår etter bruk av produktet / produktene til andre formål enn de bruksområder som er spesifisert i produktspesifikasjonene eller på annen måte i forhold til tiltenkt bruk;
  • du modifiserer, oppgraderer eller reparerer produktet /produktene, kombinerer eller oppretter et grensesnitt mellom produktet / produktene og andre produkter (inkludert komponenter) eller programvare som ikke er autorisert av Leverandør;
  • feilen oppstår som et resultat av rimelig slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale lagrings- eller arbeidsforhold; eller
  • Produktet / produktene skiller seg fra beskrivelsen eller spesifikasjonene som følge av endringer som er gjort for å sikre at gjeldende lovkrav blir overholdt av oss.
 • MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ANGITT I PARAGRAF 2 OVENFOR, VIL LEVERANDØR, I DEN MAKSIMALE UTSTREKNINGEN SOM ER TILLATT AV LOVEN, UTTRYKKELIG FRASKRIVE SEG ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE RELATERT TIL SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SAMT IKKE-KRENKELSE. LEVERNDØR GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE VIL IMØTEKOMME ALLE AV KUNDENS KRAV, ELLER AT BETJENINGEN AV PRODUKTET / PRODUKTENE VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI OG / ELLER UTEN FORMER FOR NEDETID.
 • Denne Avtalen gjelder også for reparerte eller utskiftning av deler levert av Leverandør til Kunde.
 1. Vårt ansvar
  • Henvisninger til ansvar i denne paragrafen inkluderer enhver form for ansvar som oppstår under eller i forbindelse med Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, ansvar relatert til kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), uriktig fremstilling, restitusjon eller andre områder.
  • Vi leverer kun lås og utstyr som tiltenkt for Kundens interne bruk, og Kunde godtar produktet / produktene skal benyttes for videresalg, med mindre vi har autorisert deg som en ASSA ABLOY-forhandler i henhold til Vilkårene i en separat, skriftlig forhandler- eller distribusjonsavtale.
  • Ingenting i denne Avtalen begrenser eller ekskluderer ansvaret vårt for:
   • dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet;
   • svindel eller falske fremstillinger; eller
   • ethvert annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes av loven.
  • UNDERLAGT PARAGRAF 3, SKAL IKKE LEVERANDØR ELLER LEVERANDØRENS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ELLER TREDJEPARTSLISENSGIVERE, ELLER DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER, HOLDES ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN MED HENSYN TIL TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, FORSINKELSESUTGIFTER, VIRKSOMHETSOPPHOLD, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER NOEN PROGRAMVARE, NOE SYSTEM, ELLER FASILITET, TAP AV DATA ELLER INFORMASJON, PRODUKTIVITETSFORSTYRRELSER, RENTEBELASTNINGER, KOSTNADER RELATERT TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, PROGRAMVARER, TJENESTER, KJØPSUTGIFTER, ERSTATNING AV STRØMKILDER, NEDETIDSUTGIFTER, SKADER PÅ EIENDOM ELLER PERSONSKADER, EI HELLER FOR NOEN FORM FOR TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLERENDE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER STRAFFBARE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER PRESTASJONEN TIL, PRODUKTET / PRODUKTENE LEVERT AV OSS, UAVHENGIG AV HVORVIDT ET SLIKT KRAV ER BASERT PÅ BRUDD PÅ GARANTI, BRUDD PÅ KONTRAKT, ERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR), ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM ASSA ABLOY ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN TIL AT SLIKE SKADER EKSISTERER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL LEVERANDØR SITT SAMLEDE ANSVAR FOR SKADER ELLER TAP (UAVHENGIG AV HVORVIDT DISSE FOREKOMMER SOM FØLGE AV ÉN INSIDENS ELLER EN REKKE HENDELSER) OVERSTIGE LEVERANSENS BELØP.
  • Med forbehold om paragraf 10.3, vil vårt samlede ansvar overfor deg, for alle tap som oppstår under eller i forbindelse med Avtalen, under ingen omstendigheter overstige prisen på produktet / produktene som selges og kjøpes i henhold til Avtalen.
  • Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne Avtalen, gir vi ingen andre garantier, garantikrav eller forpliktelser i relasjon til produktet / produktene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan være underforstått eller innlemmet i Avtalen som følge av lover eller sedvanerett, eller på andre måter, er ekskludert ihht. lovens fulle utstrekning. Leverandør er ikke ansvarlig for å sikre at produktet / produktene er egnet for Kundens tiltenkte formål.
  • Begrensningene og unntakene som er angitt i denne Avtalen gjelder i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og (unntatt som angitt i paragraf 16.3) midlene som er angitt her vil være Kundens eksklusive midler relatert til vår uriktige fremstilling og / eller Bestemmelsene i Sale of Goods Act (1990:931) (Sw. köplagen), International Sale of Goods Act (1987:822) (Sw. internationella köplagen) og FNs Wien-konvensjon (CIGS) er ikke gjeldende for denne Avtalen.
 2. Tredjeparts IPR-krav
  • I tilfelle et produkt blir berørt av et krav fra en tredjepart om at den krenker en tredjeparts opphavsrett, et patent eller annen immateriell rettighet, eller hvis vi forventer at et slik tredjepartskrav kan oppstå, vil vi etter eget valg og på egen bekostning ha rett til (a) å fremskaffe en lisens til deg for fortsatt bruk av Produktet; eller (b) erstatte Produktet med et annet tilsvarende produkt. Denne paragrafen, nr. 11, beskriver Leverandøren sitt eneste ansvar, samt Kundens eneste og eksklusive krav med hensyn til tredjepartskrav vedrørende intellektuell eiendom.
 3. Skadesløsholdelse
  • Kunden skal holde Leverandøren, samt tilknyttede selskaper, ledere, direktører, tredjepartslisensgivere og ansatte, skadesløse fra, og overfor alle krav, skader, tap, kostnader eller andre utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår direkte eller indirekte som følge av (a) endringer eller modifikasjoner av produktet / produktene eller programvarene som inngår i produktet / produktene utført av eller på vegne av Kunden, (b) kombinasjoner i bruk av produktet / produktene eller programvaren som inngår i produkter, tjenester eller materialer som ikke er levert av Leverandøren, i tilfeller der overtredelsen ikke ville ha hendt hvis ikke Kundens kombinasjon av slike produkter, tjenester eller materialer fant sted; (c) Kundens forsettlige forsømmelse eller uautorisert bruk av Produktet eller programvare innebygd i Produktet; eller (d) Kundens brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, personvern- og databeskyttelsesrettigheter.
 4. Terminering
  • Leverandøren kan stanse leveranse av produktet / produktene til deg, eller terminere Avtalen, via et skriftlig varsel, ved tilfeller hvor (i) Kunde unnlater å foreta noen form for betaling som kreves innen ti (10) dager etter du har mottatt et skriftlig varsel om at slik betaling er forfalt, forutsatt at en slik manglende utførelse ikke er relatert til en tvist i god tro mellom partene om et skyldig beløp; (ii) Kunde bryter noen av forpliktelsene i henhold til Avtalen, og har mottatt et skriftlig varsel om slikt mislighold, og ikke har korrigert misligholdet innen tretti (30) dager etter datoen da varselet ble mottatt; eller (iii) Kunde, umiddelbart etter mottak av varsel, påbegynner en konkursbehandling, gjennomfører et oppgjør med kreditorene dine, blir gjenstand for utnevnelse av en administrator eller gjenstand for andre lignende prosedyrer, eller andre prosesser som har samme eller lignende virkninger, eller hvis den andre parten kan med rimelighet anses å være insolvent.
  • Kunden kan si opp avtalen via et skriftlig varsel ved tilfeller hvor Leverandør utviser vesentlig mislighold i relasjon til noen av sine forpliktelser i henhold til Avtalen, hvor Leverandør har blitt gitt et skriftlig varsel om slikt mislighold, og ikke har korrigert misligholdet innen tretti (30) dager etter datoen da varselet ble mottatt.
  • Oppsigelse av Avtalen skal ikke påvirke Kundens eller Leverandørens rettigheter og rettsmidler som har opparbeidet seg ved oppsigelsespunktet.
  • Enhver bestemmelse i Avtalen som uttrykkelig eller underforstått er ment å tre i kraft eller fortsette å være i kraft på eller etter oppsigelse av Avtalen, skal forbli i full kraft og virkning.
 5. Forsinkelser og Force Majeure
  • Kunde samtykker i at Leverandør på ingen måte kan holdes ansvarlige for forsinkelser relatert til leveransen av en ordre.
  • Force Majeure. Leverandør er ikke ansvarlige eller holdes ansvarlige for manglende oppfyllelse av, eller forsinkelse i utførelsen av, noen av våre forpliktelser i henhold til Avtalen som er forårsaket av handlinger eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, utstengninger eller andre arbeidsforstyrrelser eller hendelser relatert til brann, flom, krig, handelsblokade, opprør, epidemi, myndighetsinnblanding, forsinkelser eller mangel på transport eller manglende evne til å anskaffe nødvendig arbeidskraft, materialer eller fasiliteter fra normale kilder eller som følge av mangler eller forsinkelser i utførelsen av forpliktelsene til leverandører eller underleverandører hvis forsinkelsene er forårsaket av noen av omstendighetene nevnt ovenfor («Force Majeure»).
  • I tilfeller hvor Force Majeure påvirker oppfyllelsen av forpliktelsene våre i henhold til Avtalen:
   • vil Leverandør kontakte Kunde så snart det er rimelig mulig for å varsle; og
   • Leverandørens forpliktelser i henhold til Avtalen vil bli opphevet, og tiden gitt til oppfyllelsen av forpliktelsene våre vil bli forlenget så lenge Force Majeure-hendelsen varer. Der Force Majeure-hendelsen påvirker leveransen av Produktet / produktene til Kunde, vil vi avtale en ny estimert leveringsdato i samråd med Kunde etter at Force Majeure-hendelsen har passert.
  • Kunde kan kansellere en Avtale som er berørt av en Force Majeure-hendelse som har opphevet forpliktelsene våre i henhold til Avtalen i mer enn 90 dager. For å terminere Avtalen, vennligst ta kontakt med Leverndør. Hvis Kunde velger å si opp Avtalen, må du returnere (på vår bekostning) mottatte produkt / produkter, og vi vil refundere den totale innbetalte summen, inkludert eventuelle leveringsgebyrer.
 6. Kommunikasjon
  • Varsler relatert til Avtalen skal presenteres skriftlig og skal sendes eller overleveres via rekommandert post, ekspresspost, eller via fysisk overlevering, hvor riktig porto og / eller andre avgifter skal være betalt og adressert eller rettet til de respektive partene og deres respektive adresser. Et varsel og / eller annen kommunikasjon anses å være mottatt:
   • hvis de blir levert personlig, ved signering av en mottakskvittering; eller
   • hvis de blir sendt med forhåndsbetalt ekspresspost eller annen leveringstjeneste som leverer neste virkedag, klokken 09.00 den andre virkedagen etter kommunikasjonen ble sendt.
  • For å bevise at kommunikasjonen er fremsendt på korrekt måte og i tide, vil det være tilstrekkelig å bevise dette, i tilfeller av brevpost, ved at et slikt brev ble riktig adressert, tildelt frimerker/stempel og sendt pr. post.
  • Bestemmelsene i denne paragrafen skal ikke gjelde varsling av prosedyrer eller andre dokumenter relatert til noen form for rettslige prosesser.
  • Kunden samtykker i å holde følgende konfidensielt og beskyttet: priser, ytelse, produktkataloger og andre tekniske, forretningsrelaterte, salgsfremmende og produktutviklingsrelaterte planer, prognoser, strategier og enhver annen informasjon som blir gjort tilgjengelig for Kunden via nettbutikken eller som på andre vis forkynnes av Levrandøren under etterlevelsen av Avtalen («Konfidensiell informasjon»). Vilkårene og betingelsene i Avtalen skal betraktes som og behandles som Konfidensiell informasjon.
  • Kunden samtykker i å holde og beskytte Konfidensiell informasjon ved å anvende samme forsiktighetsnivå som Kunden utøver med hensyn til sin egen informasjon av samme viktighetsgrad, men under ingen omstendigheter et lavere nivå enn det som betraktes som et rimelig nivå, og Kunden samtykker i å kun bruke den Konfidensielle informasjonen til formålene som er definert i Avtalen. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i Avtalen, kan Konfidensiell informasjon kun utleveres til Kundens ansatte eller entreprenører som er forpliktet overfor Kunden under lignende konfidensialitetsbegrensninger, og kun for de formål som den Konfidensielle informasjonen ble presentert for. Disse forpliktelsene gjelder ikke informasjon som: (a) blir rettmessig innhentet av Kunden uten brudd på noen forpliktelse relatert til opprettholdelsen av konfidensialiteten; (b) er eller blir offentlig kjent gjennom et forløp som ikke involverer Kunden på noen måte; (c) Kunden utvikler uavhengig uten å bruke Konfidensiell informasjon fra Leverandøren; eller (d) kun i den grad og med det formål å utlevere slik Konfidensiell informasjon som svar på en gyldig domstols- eller rettsordre, og hvis Kunden har gitt Leverandør et forhåndsvarsel om dette, samt tilbyr rimelig med hjelp for å etablere muligheten til å motsette seg eller motta en passende beskyttende ordre.
  • På grunn av den Konfidensielle informasjonens unike natur, er Kunden enig i at Leverandøren kan lide uopprettelige skader i tilfelle Kunden ikke overholder sine konfidensialitetsforpliktelser i henhold til Avtalen, og at økonomisk erstatning vil være utilstrekkelig når det kommer til å kompensere Leverandøren for et slikt brudd på konfidensialiteten. Følgelig er Kunden enig i, til tross for eksistensen av paragraf 10.7, at Leverandør, sammen med andre rettsmidler som er tilgjengeliggjort i henhold til lov eller i egenrett, vil ha rett til å søke påbud hos enhver domstol i en kompetent jurisdiksjon for å håndheve følgene av brudd på slike taushetsplikter.
 7. Generelt
  • Tilordning og overføring. Leverandør kan tilordne Avtalen (i) til en etterkommer (eller tilsvarende) av alle, eller så og si alle, relevante aktiva, enten ved salg, sammenslåing eller på andre måter; (ii) Leverandør kan tilordne Avtalen til et av sine tilknyttede selskaper; og (iii) Leverandør kan benytte seg av underleverandører for utførelsen av forpliktelsene med hensyn til Avtalen. Ethvert forsøk på å tilordne Avtalen til noen som bryter med det som er angitt i denne paragrafen nr. 1 vil ugyldiggjøre prosessen. Kunde kan kun tilordne eller overføre rettighetene og sine forpliktelseriht. Avtalen til en annen part hvis partene blir enige om det skriftlig.
  • Ingen Vilkår eller bestemmelser i denne Avtalen skal betraktes som fraskrevet og ingen brudd skal anses som samtykket til eller unnskyldt, med mindre slik fraskrivning, samtykke eller unnskyldning er skriftlig kommunisert og signert av parten som hevdes å ha fraskrevet eller samtykket. Skulle en av partene samtykke, fraskrive eller unnskylde den andre partens brudd, skal ikke dette utgjøre et samtykke til, fraskrivning av eller unnskyldning overfor noe annet eller noen andre senere brudd, uansett om det er av samme slag som det opprinnelige bruddet. Til tross for det foregående, vil bestemmelser vedr. klager og foreldelsesfrister, som i paragraf 9.2 ovenfor, være gjeldende.
  • Hvis en bestemmelse i Avtalen blir av en domstol i en kompetent jurisdiksjon dømt som helt eller delvis ugyldig, eller dømt til å være i strid med en gjeldende lov eller forskrift, vil ikke Avtalens helhetlige gyldighet bli påvirket, og de resterende bestemmelsene skal forbli gjeldende i full kraft og effekt. I den grad en slik ugyldighet vesentlig påvirker en parts fordel av eller ytelse i henhold til Avtalen, skal bestemmelsen(e) endres innenfor rimelighetens grenser.
  • Vilkår og betingelser som, som følge av sin natur strekker seg utover Avtalens løpetid, skal gjelde utover termineringen av Avtalen, samt Kundens forpliktelser til å betale gebyrer eller avgifter som skal betales på tidspunktet for utløpet eller oppsigelsen, eller som dermed forfaller og skal betales, skal gjelde utover termineringen av Avtalen.
  • Hele avtalen. Denne Avtalen er dekkende mellom partene med hensyn til det Avtalen gjelder, og fusjonerer og erstatter all tidligere kommunikasjon, forståelse og enigheter, skriftlige eller muntlige, hvoretter ingen endringer får virkning uten en skriftlig avtale signert av begge partene. Hver part erkjenner at ved å inngå denne avtalen vil ikke partene være avhengig av noen form for uttalelse, representasjon, forsikring eller garanti (uansett om det er gjort på uskyldig vis eller uaktsomt) som ikke er beskrevet i denne Avtalen. Hver av partene sier seg enig i at de ikke kan ha noe krav relatert til uskyldig eller uaktsom uriktig fremstilling basert på noen uttalelse i denne Avtalen.
  • Tredjeparts rettigheter. Denne Avtalen gir ingen rettigheter til noen person eller part (bortsett fra partene some denne Avtalen gjelder og, der det er aktuelt, deres etterfølgere og autoriserte personer for videre tilordning). Ingen annen person enn selve parten har rettigheter til å håndheve noen av Vilkårene som er gjeldende for parten.
  • Gjeldende lov og jurisdiksjon. Denne avtalen er underlagt de materielle lovene i Sverige, og hver av partene er ugjenkallelig enige om å presentere alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne Avtalen til de svenske domstolenes eksklusive kompetanse, med Stockholms tingrett (Sw. Stockholms tingsrätt) som domstol av første instans.

Trenger assistanse?​

Hvis du har spørsmål eller problemer med vår eStore
kontakt vår kundeservice for å få hjelp​

Åpningstider for kundeservice:​
Monday to Friday, 08:00 hr - 16:00 hr CET​