1. Om oss
  • Leverantörsinformation. ASSA ABLOY Phoniro AB med organisationsnummer 556636-2538 är ett företag registrerat i Sverige med huvudkontor på Rörkullsvägen 4, 302 41 Halmstad. Websida: phoniro.com.
  • För att kontakta oss, ring vår kundtjänst på (+46) 010 45 67 210 eller skicka ett meddelande till order@phoniro.com. Se avsnitt 16 nedan, för information om vem du ska kontakta för frågor relaterade till avtal.

 

 1. Avtal
  • Omfattning av avtalet.Dessa villkor ("Villkor") gäller för beställning och leverans av beställningar till företaget eller organisationen du företräder. Andra villkor eller affärsmetoder tillämpas inte, såvida det inte finns ett huvudavtal med kompletterande eller andra villkor, med förbehåll för vad som anges i huvudavtalet. Avtalet gäller vid leveranser till Norden.
  • Slutligt avtal. Avtalet är slutgiltigt för avtalets omfattning och ersätter muntliga avtal och eventuella garantier eller garantikrav utöver de som beskrivs i detta avtal.
  • Språk.Villkoren och avtalet ges endast ut på svenska.
  • Din kopia.Du bör skriva ut en kopia på dessa villkor eller spara dem på din dator för framtida referens.
 2. Orderläggning och godkännande
  • Lägga din order. Följ instruktionerna på skärmen för att göra en beställning. Varje beställning är ett officiellt erbjudande från dig att köpa varorna (inklusive delar) som anges i beställningen ("produkten / produkterna") och i enlighet med villkoren i detta avtal.
  • Korrigera inmatninVår orderprocess gör att du kan kontrollera och ändra eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Kontrollera ordern noggrant innan du bekräftar den. Du är ansvarig för att din order är fullständig och korrekt.
  • Bekräftelse på mottagandet av din order. När du har gjort en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har tagit emot beställningen, men var uppmärksam på att detta inte betyder att din beställning är accepterat. Vi accepterar din beställning enligt beskrivningen nedan i avsnitt 2.4.
  • Kvitto för mottagande av en order. Vårt godkännande av din beställning sker när vi skickar e-postmeddelandet till dig. När vi har godkänt beställningen betraktas detta som ett bekräftelsedatum och din beställning kan inte annulleras.
  • Om vi ​​inte kan godkänna din order. Om vi av någon anledning inte kan leverera produkten / produkterna till dig, informerar vi dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla din order. Om du redan har betalat för produkten / produkterna, återbetalas hela beloppet inklusive eventuella leveranskostnader som debiteras dig så snart som möjligt.
 3. Produkter
  • Bilderna på produkten / produkterna på vår webbplats är endast avsedda som illustrationer. Även om vi har gjort vårt bästa att visa färgerna exakt, kan vi inte garantera att färgerna på produkterna återspegla korrekt. Färgen på produkten kan skilja sig något från dessa bilder.
  • Förpackningen på produkten / produkterna kan skilja sig något från bilderna som visas på vår webbplats.
  • Leverantören förbehåller sig rätten att modifiera, uppdatera och / eller uppgradera, tillfälligt eller permanent, produkten / produkterna eller någon del därav, inklusive, men inte begränsat till, att ändra specifikationerna för produkten eller produkterna om det krävs enligt tillämpliga lagstadgade eller reglerande krav.
  • Leverantören har inget ansvar när det gäller att modifiera, byta ut eller utföra servicearbete på avvecklade produkter.
 4. Frakt, leverans, risköverföring och äganderätt
  • Äganderätt avseende relevanta produkt / produkterna från ASSA ABLOY till kunden sker vid den tidpunkt då leverantören har fått full betalning för den aktuella sändningen. Leverantören förbehåller sig rätten att leverera beställningen delvis, med kundens överenskomna godkännande av detta, med flera leveranser för att uppfylla specifikationerna i ett avtal. Leveransvillkoren ingår i vår orderbekräftelse i enlighet med avsnitt 2.4 ovan. Ibland kan leverans till dig påverkas av en Force Majeure-händelse. Se punkt 14 nedan (Fördröjningar och Force Majeure) för information om vårt ansvar när detta inträffar.
  • Om Kunden inte betalar för leveransen från Leverantören ska återstående inköpspris som kunden fortfarande är skyldig att förfalla och betalas i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen och alla risker som är förknippade med produkten / produkterna (eller delar) som ska levereras är endast tillämplig på kunden ensam. Alla leverans- och lagringskostnader som Leverantören ådrar sig på grund av Kundens fördröjning beträffande eller underlåtenhet att acceptera leveransen ska betalas i sin helhet av Kunden. Kunden ansvarar för att alltid tillhandahålla ett säkert och lämpligt förvaringsutrymme för produkten / produkterna.
  • Leverantören ska inte hållas ansvariga för en leverans som orsakats av en Force Majeure-händelse, eller som inte inträffar på grund av att Kunden inte har tillhandahållit adekvata leveransinstruktioner eller andra instruktioner som är relevanta för leveransen av produkten / produkterna.
 5. Överensstämmelse
  • Varje part ska följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och ska erhålla alla tillstånd, licenser, befogenheter och/eller certifikat som kan krävas i någon tillämplig jurisdiktion. Kunden måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som produkten / produkterna är avsedda att användas. Leverantören ansvarar inte för överträdelser från Kundens sida.
  • Produkten/produkterna (inklusive programvara som ingår i produkten/produkterna) kan omfattas av exportrelaterade lagar och förordningar under ledning av EU, USA och andra jurisdiktioner. Kunden samtycker till att följa alla exportrelaterade lagar och föreskrifter. Förbjudna länder kan hittas i gällande exportbestämmelser och kan komma att ändras utan föregående meddelande, varefter Kunden måste följa listan som den faktiskt finns för tillfället. Kunden intygar, representerar, garanterar och åtar sig att kunden inte påverkas av sanktioner eller exportkontroller i FN, USA, EU eller någon annan relevant myndighet, eller att Kunden är listad på United States Commerce Departments lista över nekade personer eller anslutna listor, på United States Treasury Departments lista över särskilt utsedda medborgare eller någon annan lista som upprätthålls av FN, EU eller någon annan relevant myndighet.
 6. Internationell leverans
  • Tyvärr levererar vi inte till adresser utanför de marknader för vilka detta avtal gäller.
  • Du kan göra en beställning för produkten / produkterna utanför Norden, men denna order måste definieras för leverans till en adress i dessa två länder.
 7. Varupris, fraktkostnader och avgifter
  • Priset/priserna på produkten/produkterna är de priser som anges på vår webbplats när du skickar beställningen. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att priserna på produkten/ produkterna är korrekta vid beställningstillfället. Se dock avsnitt 8.5 för vad som händer om vi upptäcker ett fel i priset/priserna på den produkt/produkter du har beställt.
  • Priset/priserna på produkten/produkterna kan från en tid till annan komma att ändras, men ändringar påverkar inte någon order som du redan har lagt.
  • Priset/priserna inkluderar inte (så Kunden måste därför betala alla) nationella, statliga, lokala eller internationella skatter relaterade till egendom, licenser, privilegier, försäljning, användning, skatter, bruttointäkter, mervärdesskatt, värderingar, utgifter, källskatt eller andra liknande avgifter relaterade till försäljning av, leverans av, mottagande av, betalning för eller användning av produkten / produkterna ("Avgifter"). Om ASSA ABLOY måste betala några avgifter ska sådana avgifter betalas enbart av kunden. Om skattesatsen ändras mellan beställningsdatum och leveransdatum kommer vi att justera de skatter du vill betala, såvida du inte redan har betalat för produkten / produkterna helt innan skatteändringarna träder i kraft.
  • Priset/priserna på produkten/produkterna inkluderar inte leveranskostnader. Leveranskostnader anges för dig under utcheckningen innan du bekräftar din beställning.
  • Vi säljer ett stort antal artiklar via vår webbplats. Trots våra rimliga ansträngningar är det alltid möjligt att vissa av artiklarna på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Normalt sett kontrollerar vi priserna som en del av våra leveransförfaranden så att:    
   • där produkten / produkternas korrekta pris är lägre än priset angiven på vår webbplats, debiterar vi det lägre beloppet när vi skickar hårdvaran till dig; och
   • om produkten / produkternas korrekta pris är högre än det pris angiven på vår webbplats, kontaktar vi dig snarast möjligt för att informera dig om detta fel. Vi kommer att ge dig möjlighet att fullfölja köpet av produkten / produkterna till rätt pris eller annullera din order. Vi behandlar inte din order förrän vi har fått instruktioner från dig. Om vi ​​inte kan nå dig med hjälp av kontaktuppgifterna som du angav under orderprocessen kommer vi att behandla ordern som avbeställd och meddela dig skriftligen. Men om vi felaktigt godkänner och behandlar din order där ett prisfel är uppenbart och otvetydigt och kunde lätt ha upptäckts av dig som fel prissättning, kan vi avbryta leveransen av produkten / produkterna och återbetala eventuella belopp som du har betalat.
 1. Betalningsinformation
  • Allmän information om betalningar. Betalningsvillkor för produkten/produkterna och alla tillämpliga leveransavgifter är netto per 30 dagar, såvida inte annat avtalats.
  • Ingen kvittning. Kunden samtycker till att betala leverantören summan av avgifter och kostnader inom betalningsfristerna som anges i Avtalet, utan ytterligare kvittning eller motkrav. Alla betalningar betraktas som ej återbetalningsbara och kan inte krediteras.
  • Sena betalningar; standardränta.Om du inte betalar det belopp du är skyldig Leverantören enligt förfallodagen för avtalet kan vi, utan att begränsa våra andra lagstadgade eller självstyrda åtgärder: (a) blockera ytterligare beställningar och / eller (b) ta ut en standardränta som kommer att löpa från dag till dag (före, som samt efter dömande) med en årlig räntesats på 12% från förfallodagen till den slutliga betalningen av det förfallna beloppet, oavsett om det inträffar före eller efter dömandet. Kunden är ensam ansvarig för alla kostnader och utgifter (inklusive advokatavgifter och rättegångskostnader) som Leverantören ådrar sig i samband med förfallna saldon.
 2. Garantier
  • Produkten / produkterna är endast avsedda för användning i de nordiska länderna. Vi garanterar inte att produkten / produkterna överensstämmer med lagar, förordningar eller standarder utanför Norden.
  • Med förbehåll för villkoren och ansvarsbegränsningarna i detta avtal garanterar Leverantören att produkten / produkterna är fria från material- och tillverkningsfel och kommer att följa gällande specifikationer som gäller från tillverkningsdatumet i en period på ett (1) år från avsändningsdatumet. Garantin täcker inte:
   • konsumerbara delar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är konstruerade för att förbrukas med tiden, såvida inget fel har uppstått på grund av defekt i material eller utförande. Kunden är enligt Avtalet är ensamt ansvarigt för att säkerställa att batterier som driver produkten / produkterna är korrekt installerade och bytas ut i tid;
   • kosmetiska skador, såvida inte fel har uppstått på grund av defekter i material eller utförande;
   • skador orsakade av användning tillsammans med en tredje parts komponent eller produkt;
   • skador orsakade av olycka, missbruk, felanvändning, brand, kontakt med vätska, jordbävning eller andra yttre faktorer; eller
    • skador orsakade av service (inklusive uppgraderingar och utveckling) utförda av en representant som inte är godkänd av Leverantören eller är en auktoriserad installatör, godkänd av Leverantören. Alla produkter måste installeras av personer som är utbildade i installationen av den typ av produkt som ska installeras, annars upphör alla garantier.
   • Med förbehåll för paragraf 4 och de övriga villkoren och ansvarsbegränsningarna i detta Avtal som fastställts här, om:
    • du meddelar oss skriftligen inom en rimlig tid efter upptäckten och inte senare före garantiperiodens utgång att en del eller produkten som helhet inte uppfyller garantin som anges i paragrafen 10.2 och beskriva i någorlunda detalj den specifika karaktären hos defekten eller bristen på överensstämmelse;
    • vi ges ett rimligt tillfälle att undersöka produkten / produkterna; och
    • om vi ber dig att göra det, skickar du produkten / produkterna till oss på egen bekostnad, och vi kommer, efter vårt val, att rätta till ovanstående garanti; reparera, byta ut eller erbjuda en rimlig lösning för den defekta och / eller inkonsekventa delen av produkten eller produkterna, eller återbetala priset för den eller de defekta produkterna i sin helhet. Ingen återbetalning kommer att ges för de produkter som returneras i ofullständigt eller skadat skick.
    • Leverantören är inte skyldig att utföra garantireparationer på produkten/ produkten på en specifik plats. Kunden ansvarar för att demontera och installera om alla delar eller komponenter i produkten / produkterna som returneras till Leverantören för reparation som omfattas av garantin. Kunden bär alla risker förknippade med förlust vid leverans av varor och produkten / produkterna som returneras till leverantören. Kunden ansvarar för försäkring av produkter som ska returneras till Leverantören.
   • Vi är inte ansvariga för brott mot garantin som anges i paragraf 10.2 om:
    • du fortsätter att använda produkten eller produkterna efter att ha meddelat oss i enlighet med paragraf 10.3;
    • defekten eller överensstämmelsen uppstår som ett resultat av att vi följer någon ritning, design eller specifikation som du tillhandahåller;
    • defekten eller bristen på överensstämmelse uppstår vid användning av produkten/produkterna på annat sätt än vad som anges i produktspecifikationen eller på annat sätt än dess normala och vanliga sätt;
    • du ändrar, modifierar eller reparerar produkten/produkterna eller kombinerar eller sammankopplar produkten/produkterna med andra produkter (inklusive komponenter) eller programvara som inte är auktoriserad av Leverantör;
    • defekten uppstår som ett resultat av normalt slitage, uppsåtlig skada, försumlighet eller icke normala lagrings- eller arbetsförhållanden; eller
    • produkten/produkterna skiljer sig från beskrivningen eller specifikationen till följd av ändringar som gjorts för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga lagstadgade eller reglerande krav.
   • Med undantag för den begränsade garantin som anges i paragraf 10.2 ovan, till den maximala omfattningen som lager tillåter, frånsäger sig ASSA ABLOY Phoniro uttryckligt eller underförstått alla andra garantier, inklusive, men inte begränsad till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. ASSA ABLOY Phoniro garanterar inte att funktionerna uppfyller kundens krav, eller att hårdvarans funktion inte kommer att avbrytas, vara felfri eller utan stillestånd.
   • Detta avtal gäller också för reparation eller utbyte av delar som levereras av Leverantören till Kunden.
 1. Vårt ansvar
  • Hänvisningar till ansvar i denna paragraf innefattar alla typer av ansvar som uppstår under eller i samband med avtalet inklusive men inte begränsat till ansvar enligt avtal, skadeståndstalan (inklusive försumlighet), oriktig framställning, ersättning eller på annat sätt.
  • Vi levererar endast lås och utrustning som är avsedd för Kundens interna användning, och Kunden accepterar produkten/produkterna som ska användas för återförsäljning, såvida vi inte har auktoriserat dig som återförsäljare i enlighet med villkoren i en separat, skriftlig återförsäljar- eller distributionsavtal.
  • Ingenting i detta Avtal begränsar eller utesluter vårt ansvar för:
   • dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet;
   • bedrägeri eller bedrägligt felaktig framställning; eller
   • allt annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.
  • Under inga omständigheter ska ASSA ABLOY eller deras dotterbolag eller tredjeparts licensgivare eller respektive direktörer, chefer, anställda eller agenter vara ansvariga till Kunden för förlust av vinster och intäkter, kostnader på grund av fördröjning, affärsbrott, förlust av produkten för användning eller andra produktprogram, system eller anläggning, dataförlust eller information, förlust av produktivitet, räntekostnader, kostnader för ersättningsprodukter, programvara, system och tjänster, kostnader för köp eller återställande av elnät, stilleståndskostnader, person- eller egendomsskada, inte för någon ersättning för tillfällig, speciell, exemplarisk, indirekt, följande eller skadestånd som uppstår från eller i samband med användningen eller prestandan av hårdvaran som tillhandahålls härför oavsett om anspråket som till sådan skada är baserat på överträdelse av garantin, avtalsbrott, skadeståndstalan (inklusive försumlighet eller strikt ansvar), även om ASSA ABLOY eller dess auktoriserade representant har rådgivits om möjligheten av sådana skador. Under inga omständigheter ska ASSA ABLOYs samlade ansvar för skador eller förluster (oavsett i ett exempel eller en serie av exempel) i enlighet med avtalet överstiga det belopp som betalats av kunden i enlighet med det tillämpliga avtalet. 
  • Med förbehåll för paragraf 11.3 ska vårt totala ansvar gentemot dig, för eventuella förluster som uppstått under eller i samband med Avtalet, inte på något sätt överstiga priset på den / de produkter som sålts och köpts i enlighet med Avtalet.
  • Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal, ger vi inga andra framställningar, garantier eller åtaganden i samband med produkten / produkterna. Varje representation, villkor eller garanti som kan antydas eller inlemmas i Avtalet genom lagar, civilrätt eller på annat sätt utesluts i den utsträckning som lagen tillåter. Leverantören ansvarar inte för att produkten / produkterna är lämpliga för Kundens avsedda ändamål.
  • Begränsningarna och undantagen angivna i detta Avtal gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och (med undantag för vad som anges i paragrafen 16.3) de åtgärder som anges häri är kundens exklusiva åtgärder för vår oriktiga framställning och avtalsbrott. Bestämmelserna i Sale of Goods Act (1990:931) (Sw. köplagen), International Sale of Goods Act (1987:822) (Sw. internationella köplagen) och FN: s Wien-konvention (CIGS) gäller inte för Avtalet.
 2. Tredjeparts IPR-krav
  • I händelse av att en produkt blir föremål för ett anspråk från tredje part om intrång mot tredjeparts upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet, eller om vi förväntar oss att ett sådant anspråk från tredje part kan tas upp, har vi våra alternativ och bekostnad rätten att (a) erhålla en licens för dig att fortsätta använda Produkten; eller (b) ersätta Produkten med annan väsentligen lik den ordinarie produkt. Denna paragraf 11 anger Leverantörens enskilda ansvar och Kundens enda och exklusiva åtgärd med avseende på tredje parts anspråk på intrång i immateriell äganderättighet.
 3. Skadeersättning
  • Kunden ska ersätta och hålla Leverantören, dess dotterbolag, chefer, styrelseledamöter, tredjeparts licensgivare och anställda, skadeslösa från och mot alla anspråk, skadeersättning, förluster, kostnader eller andra utgifter (inklusive advokatavgifter inom rimliga gränser) som uppstår direkt eller indirekt av (a) ändringar eller modifieringar av produkten / produkterna eller programvaran som är inbäddad i produkten / produkterna som gjorts av eller för Kunden, (b) kombinationer i användning av produkten / produkterna eller programvaran inbäddad i produkten, tjänster eller material som inte tillhandahålls av Leverantören, där intrånget inte skulle ha skett utan för Kundens kombination av sådana produkter, tjänster eller material; (c) Kundens avsiktliga förseelse eller obehörig användning av Produkten eller programvara inbäddad i Produkten; eller (d) varje överträdelse i tredjeparts rättigheter av Kunden inklusive men inte begränsat till integritets- och dataskyddsrättigheter.
 4. Uppsägning
  • Leverantören kan avbryta leveransen av Produkten / Produkterna till dig, eller säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till dig i händelsen att (i) Kund underlåter att göra någon betalning som krävs inom tio (10) dagar efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande om att sådan betalning är förfallen, under förutsättning att en sådant underlåtenhet inte är relaterat till en tvist i god tro mellan parterna om det förfallna beloppet; (ii) Kund bryter mot några skyldigheter enligt Avtalet och har fått ett skriftligt meddelande om sådan uteblivande betalning och har inte rättat till denna inom trettio (30) dagar från dagen för meddelandet; eller (iii) Kund omedelbart efter mottagande av meddelande inleder konkursförfaranden, gör en sammansättning med dina borgenärer, är föremål för tilldelning av en administratör eller är föremål för andra liknande förfaranden eller på annat sätt förfaranden som har samma eller liknande effekter eller om den andra part kan anses vara insolvent.
  • Kunden kan säga upp avtalet genom skriftligt meddelande i de fall där leverantören visar betydande överträdelse i förhållande till några av sina skyldigheter enligt avtalet, där Leverantören har fått ett skriftligt meddelande om sådan överträdelse och inte har korrigerat överträdelsen trettio (30) dagar efter det datum då meddelandet mottogs.
  • Uppsägning av Avtalet påverkar inte Kundens eller Leverantörens rättigheter och åtgärder som har uppstått vid uppsägningen.
  • Varje bestämmelse i Avtalet som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter uppsägningen av Avtalet, ska förbli i full kraft.
 5. Fördröjningar och Force Majeure
  • Fördröjningar.Kunden samtycker till att Leverantör inte kan belastas med något ansvar på något sätt för förseningar av leverns.
  • Force Majeure.Leverantör kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuellt misslyckande med att prestera eller försena utförandet av något av våra skyldigheter enligt Avtalet som orsakas av varje handling eller händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll inklusive, utan begränsning, strejker, lockouts eller andra arbetsstörningar eller störningar genom brand, översvämning, krig, embargo, blockad, upplopp, epidemier, myndigheters ingripande, försening eller brist på transport eller oförmåga att erhålla nödvändig arbetskraft, material eller anläggningar från vanliga källor eller från brister eller förseningar i utförandet av någon av dess leverantörer eller underleverantörer om de orsakas av någon omständighet som nämns ovan («Force Majeure»).
  • I händelse av Force Majeure som påverkar fullgörande av våra skyldigheter enligt Avtalet:
   • vill Leverantör kontakta Kunden så snarast möjligt för att meddela dig; och
   • Leverantörens skyldigheter enligt avtalet kommer att avbrytas och tiden för fullgörande av våra skyldigheter förlängs under tiden för händelsen Force Majeure. Om händelsen Force Majeure påverkar vår leverans av Produkten / Produkterna till Kund, kommer vi att samordna ett nytt beräknat leveransdatum med Kund efter att händelsen Force Majeure är passerad.
  • Kund kan säga upp Avtalet påverkat av en händelse med Force Majeure som har upphävt våra skyldigheter enligt Avtalet i mer än 90 dagar. Kontakta Leverantören för att säga upp Avtalet. Om Kund väljer att avbryta som alternativ ska du returnera (på vår bekostnad) alla Produkten / Produkterna som du redan har fått och vi återbetalar beloppet du har betalat, inklusive eventuella kostnader för leverans.
 6. Kommunikation
  • Meddelanden gällande avtalet ska vara skriftliga och ges eller utföras med certifierad eller rekommenderad post, expresspost eller annan leverans över natten, eller personlig delgivning, korrekt porto eller andra avgifter som betalas och riktas till respektive parter till deras respektive adresser. Ett meddelande eller annan kommunikation anses ha mottagits:
   • om de levereras personligen, vid undertecknande av ett leveranskvitto; eller
   • om den skickas med förbetald förstaklasspost eller annan leveransservice nästa arbetsdag, klockan 09:00 den andra arbetsdagen efter postande.
  • För att bevisa delgivningen av alla meddelanden är det tillräckligt att bevisa, i fallet med ett brev, att ett sådant brev adresserades korrekt, stämplades och placerades i posten.
  • Bestämmelserna i denna paragraf ska inte gälla delgivningen av förfaranden eller andra handlingar i rättsliga åtgärder.
 7. Sekretess
  • Kunden samtycker till att underhålla sekretess och skydda priser, utvärderingsprov, produktkataloger och andra tekniska, affärsmässiga, finansiella, planer för marknadsföring och produktutveckling, prognoser, strategier och all annan information som är tillgänglig för kunden via eStore eller på annat sätt meddelas av Leverantören enligt ett avtal (Konfidentiella uppgifter). Villkoren i ett avtal ska behandlas som konfidentiella uppgifter.
  • Kunden samtycker till att underhålla och skydda konfidentiella uppgifter med samma grad av försiktighet som den utövar med avseende på egna uppgifter av lika stor betydelse, men under inga omständigheter mindre än rimlig hantering, och att använda dem endast för de ändamål för vilka de tillhandahölls enligt avtal. Med undantag vad som uttryckligen anges i avtalet, får konfidentiella uppgifter endast yppas för Kundens anställda eller entreprenörer förpliktade gentemot Kunden enligt liknande begränsningar i sekretess och endast för de ändamål för vilka den tillhandahölls. Dessa skyldigheter gäller inte uppgifter som: (a) har rättmätigt erhållits av Kunden utan att bryta mot någon skyldighet att underhålla sin sekretess; (b) är eller blir känd för allmänheten genom ingen handling eller försummelse från Kunden; (c) Kunden utvecklas oberoende utan att använda konfidentiella uppgifter från Leverantören; eller (d) endast i den utsträckning och i syfte att yppa sådana konfidentiella uppgifter som svar på ett giltigt beslut av domstol eller myndighet, och om Kunden har lämnat Leverantören ett skriftligt meddelande och framför rimlig hjälp för att ge möjlighet till att invända eller få en lämplig skyddsorder.
  • På grund av de konfidentiella uppgifternas unika karaktär, bekräftar Kunden att Leverantören kan drabbas av irreparabel skada om Kunden underlåter att uppfylla sina förpliktelser gällande sekretess enligt Avtalet, och att det ekonomiska skadeståndet kommer att vara otillräckligt för att kompensera Leverantören för ett sådant brott. Följaktligen godkänner Kunden, trots paragrafen10.7, att Leverantören kommer, utöver alla andra rättsmedel som är tillgängliga enligt rättsligt eller i godo, har rätt att begära föreläggande vid varje domstol med behörig jurisdiktion för att genomdriva sådana förpliktelser för sekretess.
 8. Allmänt
  • Uppdrag och överföring.Leverantör kan överlåta Avtalet (i) till en efterträdare i intresse (eller motsvarande) av alla eller i princip alla dess relevanta tillgångar, antingen genom försäljning, fusion eller på annat sätt; (ii) Leverantör kan överlåta avtalet till någon av dess dotterbolag; och (iii) Leverantör kan använda underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta. Varje försök till uppdrag i strid med vad som anges ovan i denna paragraf 17.1 blir ogiltig. Enligt Avtalet får Kunden endast överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter till en annan part om parterna skriftligen samtycker till det.
  • Inga villkor eller bestämmelser i detta avtal ska tolkas som undantagna och inget brott ska anses samtyckt till eller om ursäkt, såvida inte ett sådant avstående, samtycke eller ursäkt meddelas skriftligt och undertecknas av den part som påstås ha avstått från eller godkänt. Skulle någon av parterna samtycka till, avstå från eller ursäkta den andra partens överträdelse, ska detta inte utgöra samtycke till, frivilligt avstående från eller ursäkt för någon annan annorlunda eller efterföljande överträdelse, oavsett om den är av samma slag som den ursprungliga överträdelsen. Trots det ovanstående, ska bestämmelser om klagomål och preskriptionstider, som i paragraf 10.2 ovan gälla.
  • Om någon bestämmelse i Avtalet ska anses av en domstol med behörig jurisdiktion vara helt eller delvis ogiltig eller strida mot lag eller allmän ordning, ska avtalet i sin helhet inte påverkas och de återstående bestämmelserna ska förbli i full kraft och effekt. I den utsträckning som en sådan ogiltighet har en avsevärd inverkan på en parts fördelar eller prestationer enligt Avtalet, och ska rimligen ändras.
  • Överlevnad. Villkor som till sin natur sträcker sig längre än Avtalets löptid ska överleva avtalets uppsägning, inklusive kundens skyldigheter att betala avgifter eller sådana som ska betalas vid tidpunkten för utgången eller uppsägningen, eller som förfaller till betalning därefter, ska överleva Avtalets uppsägning.
  • Avtalets helhet.Avtalet utgör hela förståelsen och överenskommelsen mellan parterna härmed med avseende på ämnet för avtalet och sammanfogar och ersätter alla tidigare meddelanden, förståelse och enighet, skriftliga eller muntliga, och inga ändringar ska träda i kraft utan skriftligt avtal undertecknat av parterna härtill. När detta Avtal ingås bekräftar varje part att de inte förlitar sig på något uttalande, representation, försäkring eller garanti (oavsett om det görs oskyldigt eller oaktsamt) som inte anges i detta Avtal. Varje part samtycker till att ingen ska ha något krav på oskyldig eller oriktig framställning baserat på något uttalande i detta Avtal.
  • Tredjeparts rättigheter. Detta Avtal ger inga rättigheter åt någon person eller part (med undantag för parterna i detta Avtal och, där tillämpligt, deras efterträdare och tillåtna uppdrag). Ingen annan person än en part har några rättigheter att genomdriva något av dess villkor.
  • Tillämplig lag och jurisdiktion. Detta avtal regleras av de materiella lagarna i Sverige och varje part samtycker oåterkalleligt till att underkasta sig alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal till de svenska domstolarnas exklusiva behörighet vid Stockholm District Court (Sw. Stockholms tingsrätt) som domstol i första instans.

Vi finns här för dig!​

Om du har några frågor eller upplever problem med vår eStore så finns vi här för dig. Du når oss enkelt på telefon eller via e-post.

Våra öppettider:​
Vardagar 9–12 och 13-16